ප්‍රතිලාභීන්ගේ තොරතුරු ප්‍රවේශය

Keggalle R/O Staff

 

Regional Manager-Gampaha Kegalle

Regional Manager 

Mr. R.S.Kularathne 

no-profile-img

Farm Planing Officer 

Mr. P.A.Vijithalal

 

Assistant Regional Manager
(Admin) /Administrative Officer

 

Assistant Accountant
/ Accounting Officerකෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශය අනුව තොරතුරු පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

Untitled Document

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය      
අයත්වන ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය පො.ස.නි. කොට්ඨාශය පො.ස.නි. ගේ නම රාජකාරි ලිපිනය දුරකථන අංකය ක්‍ෂේත්‍ර නිලධාරිගේ නම
පරගම්මන කෑගල්ල කෑගල්ල ජී.පී.යු.ඩබ්. බණ්ඩාර මයා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, කෑගල්ල 035-2222120  
රුවන්වැල්ල රුවන්වැල්ල රුවන්වැල්ල ටී.ඒ.සුජීවනී මෙනෙවිය කේ.එම්.එන්.පී.අබේරත්න මිය ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, රුවන්වැල්ල 036-2266912  
වරකාපොල වරකාපොල අඹේපුස්ස ඩි.එන්. ප්‍රේමතිලක මයා ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, අඹේපුස්ස, වරකාපොල 035-2268802  
දැදිගම
බැමිණිවත්ත මාවනැල්ල , මාවනැල්ල   ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, බැමිණිවත්ත, මාවනැල්ල 035-2248867 එල්.එල්.එස්. කුලසුරිය මයා
අරණායක අරණායක
උස්සාපිටිය
දැලිවල රඹුක්කන රඹුක්කන එස්.ආර්.ඩබ්.ඩී.සේනානායක මයා ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, පින්නවල, රඹුක්කන 035-2265125  
පින්නවල
පනාවල දෙහිඹ්විට දෙහිඕවිට ඩි.එච්. සරත් සේනාරත්න මයා ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, පනාවල පාර, ඇහැලියගොඩ 035-3360390  
දැරණියගල දැරණියගල  
යටිටෝගොඩ ගලිගමුව බටුවත්ත ඒ.අයි.එම්.පී.අබේසිංහ මයා ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, බටුවත්ත, හැලමඩ 035-2870895  
බටුවත්ත
යටියන්තොට, යටියන්තොට යටියන්තොට (පුරප්පාඩු ඇත.) ජී.පී.ඩබ්.බණ්ඩාර මයා වැඩ ආවරණය කරනු ලබයි. ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, යටියන්තොට 036-2270723  
බුලත්කොහුපිටිය
දැලිවල රඹුක්කන දැලිවල (යෝජනා කර ඇත.) (පුරප්පාඩු ඇත.) එස්.ආර්.ඩබ්.ඩී. සේනානයක මයා වැඩ ආවරණය කරනු ලබයි. ගොවිජන කේන්ද්‍රය , දැලිවල 035-226571