ප්‍රතිලාභීන්ගේ තොරතුරු ප්‍රවේශයමූලික අයදුම් පත්‍රයක් හා තොරතුරු පත්‍රිකා ලබා ගැනීම පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

 

“කප්රුක ආයෝජන” මූල්‍යාධාර ලබා ගැනීම සඳහා මූලික අයදුම්පත්‍රයක් (කප්රුක 1) ඉඩම පිහිටි ප්‍රදේශයේ ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ පොල් සංවර්ධන නිළධාරී කාර්යාලයෙන් හෝ එම ප්‍රදේශයේ පොල් වගාකිරිමේ මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයෙන් හෝ පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තොරතුරු ඒකකයෙන්  (0115639833) හෝ ණය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිත බැංකු ශාඛාවෙන් හෝ ලබා ගත හැකිය.

එසේම පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයේ නිළ වෙබ් අඩවිය (www.coconut.gov.lk) මඟින් “කප්රුක ආයෝජන මූල්‍යාධාර” සබැඳියාව (www.ccbkapruka.lk) ඔස්සේ මූලික අයදුම්පත්‍රය භාගත කල හැකිය.

(මූලික අයදුම්පත්‍රයේ අදාල තොරතුරු පුරවා ණය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිත බැංකු ශාඛාවේ බලයලත් නිළධාරියෙකු වෙතින් සහතික කර ඉදිරිපත් කල යුතුය.)