ප්‍රතිලාභීන්ගේ තොරතුරු ප්‍රවේශය

Pollonnaruwa R/O Staff

 

SAMAN SIR

Regional Manager

Mr. L.W.A.M.H.SAMAN KUMARA 

no-profile-img

Farm Planing Officer (Acting)

 

no-profile-img

Assistant Accountant
/ Accounting Officer (Acting)Polonnaruwa Regional Office
There are no translations available.

New Town, Polonnaruwa. Tel :- 027-2222377
E-mail-cbrm මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

pollonnaruwa

Polonnaruwa Regional Office of Coconut Cultivation Board has been established for providing services to the North Central Province. It provides services in 295 Grama Niladari Divisions belong to 7 Divisional Secretarial Divisions. It disseminates its services through 5 CDO offices of 5 CDO ranges situated in 11 Agrarian Service Divisions.

The regional office area spreads over 333,790 Ha of total lands and agricultural lands occupied 62,749.7 Ha. The area under coconut lands are reported to be 19,500 acres cultivated by 28,000 no of coconut growers. The total no of coconut trees accounted to be 950,000.

Main Agro Ecological Zone of the area is Low Country Dry Zone (DL). The mean annual rain fall is 1800 mm which varies from 1500 mm to 2000 mm and the mean annual temperature is 30°C which varies from 27° C to 35°C.