ප්‍රතිලාභීන්ගේ තොරතුරු ප්‍රවේශය

Hambanthota R/O Staff

susantha sir

Regional Manager

Mr. S.Y.Susantha (0766904540)

 

 

Acconting Officer

Assistant Accountant
/ Accounting Officer

Ms. N.R.S. Wijesinghe (0766904544)Hambanthota Regional Office
There are no translations available.

No. 27, Tangalle Road, Hambanthota. Tel. :- 047-2220144
E-mail- ccbrm මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

hambanthota

Hambanthota Regional Office of Coconut Cultivation Board has been established for providing services to East region of the Southern Province.  It provides services in 576 Grama Niladari Divisions belong to 12 Divisional Secretarial Divisions. It disseminates its services through 6 CDO offices of 6 CDO ranges situated in 16 Agrarian Service Divisions.

The regional office area spreads over 648,761 acres of total lands and agricultural lands occupied 221,490 acres. The area under coconut lands are reported to be 51,232 acres cultivated by 69,413 no of coconut growers. The total no of coconut trees accounted to be 1,760,403

Main Agro Ecological Zones of the area are Low Country Dry Zone (DL) and Arid zone. The mean annual rain fall is 1295.1 mm which varies from 936 mm to 1441 mm and the mean annual temperature is 30.5°C which varies from 23.2 ° C to 32.1°C.