ප්‍රතිලාභීන්ගේ තොරතුරු ප්‍රවේශය

Keggalle R/O Staff

 

Regional Manager-Gampaha Kegalle

Regional Manager 

Mr. R.S.Kularathne 

no-profile-img

Farm Planing Officer 

Mr. P.A.Vijithalal

 

Assistant Regional Manager
(Admin) /Administrative Officer

 

Assistant Accountant
/ Accounting Officerකෑගල්ල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

කරඩුපන, නුවර පාර, කෑගල්ල

දු.ක. :- 035-2222120

ඊ මේල් ccbrm - ccbrm මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය දිවයිනේ  සබරගමුව පළාතේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සේවා සැපයීම සදහා පිහිටුවා ඇත. කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශ 11 කට අයත් ග්‍රාම නිළධාරී වසම් 573 ක් ආවරණය වන සේ ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශෙ 14 ක පිහිටුවා ඇති පොල් සංවර්ධන නිළධාරී කොට්ඨාශ 8 කින් එහි  සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

            ප්‍රාදේශීය කාර්යාල බල ප්‍රදේශයට අක්කර 408,012.5 ක භූමි ප්‍රමාණයක් අයත් වන අතර එහි කෘෂි කාර්මික භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 236,465 ක් වේ.  එම භූමි ප්‍රමාණයෙන් පොල් වගාවේ ව්‍යාප්තිය අක්කර  46,845 ක් වන අතර පොල් ගස්  2,998,080 ක පමන ප්‍රමාණයක් එම  ඉඩම් තුල ඇත. මෙම ප්‍රදේශය තුල පොල් වගා කරුවන් 98,621 ක පමණ පිරිසක් පොල් වගා කටයුතු වල නියැලේ.

            මෙම ප්‍රදේශයට WL1,WL2,WM1,WM2 යන කෘෂි දේශගුණික කලාප අයත් වන අතර සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය මි.මි 2000 ක් ද එය 1875 සිට 2500 දක්වා විචල්‍යතාවයකින් යුතු වේ. ප්‍රදේශයේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය 28°Cක් වන අතර උපරිම සහ අවම උෂ්ණත්වය පිළිවෙලින් 32°Cක් හා 25°C ක් වේ.